Legal guidance

Wij willen ondernemers niet alleen faciliteren met advies en begeleiding, maar tevens inspireren met deze blog.
Wil u op de hoogte blijven? Schrijf u dan zeker in op onze nieuwsbrief of contacteer ons voor vrijblijvend advies.

Van diepgaande expertise tot hands-on dossieraanpak: het Novius DNA

Wie de kantoren van Novius binnenwandelt, maakt instant kennis met het authentieke karakter dat het advocatenbureau typeert.

Kan een vennootschapsbestuurder failliet verklaard worden?

Het is een vraagstuk dat vooral in faillissementszaken flink wat discussie uitlokt in het Belgische juridische landschap.

Hoe treedt u als werkgever op tegen ongepaste elektronische berichten?

Wat doet u als elektronische communicatie op het werk omslaat naar discriminerende of kwetsende berichten?

Gents hof van beroep spreekt zich uit over de bezoldigingstheorie

Kan een vennootschap de kosten van een onroerend goed dat ter beschikking staat van een bedrijfsleider in aftrek nemen?

Wat als uw onderneming in moeilijkheden verkeert?

Welke juridische opties heeft u wanneer uw bedrijf in moeilijk vaarwater terechtkomt?

Nieuwe wetgeving inzake de omgang met laattijdige particuliere betalers

Sinds 1 september 2023 gelden nieuwe regels voor bedrijven inzake de omgang met laattijdige particuliere betalers. De nieuwe regelgeving beoogt een betere bescherming van de consument.

De weg naar de fiscale hervorming wordt geplaveid

Op 18 juli 2022 lanceerde Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming. Met deze blauwdruk wil de Minister een kader scheppen dat zorgt voor een moderner, eenvoudiger, rechtvaardiger en neutraler fiscaal landschap (zoals bepaald in het regeerakkoord).

Wordt de notaris volledig overbodig bij schenking vennootschapsaandelen?

Een schenking is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanvaardt. In België geldt een principiële verplichting om schenkingen te doen via een notariële akte (cf. 931 (oud) BW). Een schenking komt immers tot stand als de wilsovereenstemming authentiek is vastgesteld. Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen. Zo kunnen roerende goederen ook worden geschonken via de handgift, bankgift of onrechtstreekse schenking.

Valt verhuur van vitrines onder de btw-vrijstelling onroerende verhuur?

Onroerende verhuur is van btw vrijgesteld op basis van de Belgische en Europese btw-wetgeving. Tot daar een duidelijke regel. Maar of een specifieke dienst beschouwd kan worden als onroerende verhuur, blijkt niet altijd even evident. Zo sprak het hof van beroep van Gent zich recent uit over een bijzonder geval (Gent 17 mei 2022), dat mooi aantoont hoe dezelfde dienst door belastingplichtige en fiscus anders gekwalificeerd wordt. In casu draaide het om een belastingplichtige die vitrines verhuurde aan sekswerkers.

Basisbankdienst vooralsnog een dooie mus

Een wet van 8 november 2020geeft iedere onderneming het recht op basisbankdiensten van een Belgische financiële instelling. In de praktijk is deze regel echter nog steeds dode letter. Intussen aarzelen banken niet om bestaande klanten zonder motivering aan de deur te zetten. Eenmaal aan de deur gezet blijkt het bovendien een moeilijke opdracht om bij andere banken een klantenrelatie aan te knopen. Hoe kan dat? En hoe pakken we dit probleem aan?

Help! Een huiszoeking bij mijn advocaat of accountant

Zijn uw gegevens beschermd wanneer een huiszoeking wordt uigevoerd bij uw advocaat of accountant? Bent u beschermd door hun beroepsgeheim, of hoe wordt hiermee omgegaan? 

De fiscus kijkt mee

Minister van Financiën Van Peteghem wil de strijd tegen fiscale fraude harder aanpakken. De manier waarop de minister dit wil doen, moet wel in vraag gesteld worden. Vanaf eind januari zullen fiscale ambtenaren bijvoorbeeld kunnen zien hoeveel geld u op uw bankrekening heeft. Tegelijk wil de minister dat parket en fiscus meer gaan samenwerken. Gaat dit niet te ver? Worden uw rechten als belastingplichtige zo nog voldoende gerespecteerd?

Het administratiekantoor als planningsinstrument: de Nederlandse of Belgische route?

U denkt er over om binnenkort uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie maar bent nog niet klaar om alles uit handen te geven? Dan kan het administratiekantoor een geschikte planningstechniek voor u zijn.

Trap niet in de GDPR-valkuil tijdens uw overname

Vandaag de dag kunnen we er niet langer omheen. De regels rond GDPR en privacy sijpelen langzamerhand door in ons maatschappelijk leven, maar ook in het bedrijfsleven.

Het verbod op onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen is jarig.

Op 1 december 2020 traden de bepalingen in werking die het verbod op onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen regelen. Deze bepalingen werden ingevoegd in het Wetboek Economisch recht bij Wet van 4 april 2019, waarmee ook het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (inw. 22 augustus 2020) en het verbod op oneerlijke marktpraktijken (inw. 1 september 2019) werden ingevoegd in het Wetboek Economisch Recht.

Aanpassingen aan het VVPR-bis regime vanaf 1 januari 2022

Via amendementen aan het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen worden wijzigingen aangebracht aan het VVPR-bis stelsel voor dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2022.

Diverse wijzigingen in de Vlaamse registratierechten bij de aankoop van een onroerend goed

Vanaf 1 januari 2022 worden een aantal wijzigingen van kracht m.b.t. de Vlaamse registratiebelastingen.

Taxatie van buitenlands vastgoed in België wijzigt

België werd reeds een aantal keren veroordeeld door het Europees Hof van Justitie voor de ongelijke fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed (cf oa Arrest 12 11 2020).

Registratietarieven wijzigen vanaf 1 januari 2022

De registratiebelasting op de aankoop van onroerend goed in Vlaanderen wijzigt fundamenteel, met ingang van 1 januari 2022.

Aandelenopties als instrument om sleutelfiguren te motiveren

Op welke manier kan u bepaalde sleutelfiguren binnen uw onderneming een incentive geven om voor een lange termijn binnen uw bedrijf te blijven of nieuw talent aan boord trekken, en daarbij nog eens voor een gunstige fiscale verloning zorgen?

Fiscus moedigt aan om uw laadpaal toegankelijk te stellen voor het publiek

In de Kamer is een wetsontwerp hangende voor een investeringsaftrek van 200% voor (semi)publieke laadpalen. 

Via een vennootschap investeren in vastgoed?

Vastgoed blijft de dag van vandaag het beleggingsinstrument bij uitstek. Vaak wordt ervoor gekozen om uw (nieuw op te richten) vennootschap (mee) te laten investeren in het vastgoed, maar is dit wel altijd aangewezen? 

Is het nog interessant om een federale ruling aan te vragen?

In een ruling of voorafgaande beslissing treedt de belastingplichtige voorafgaandelijk in dialoog met de fiscus met de bedoeling om rechtszekerheid te verkrijgen over de fiscale behandeling van zijn vooropgestelde verrichting. De ruling zou immers alle diensten van de FOD Financiën bij een latere controle moeten binden.

Schenkingen via een (Nederlandse) notaris?

Er geldt in België een principiële wettelijke verplichting om schenkingen te laten gebeuren via een notaris. Een schenking via een notaris is vaak aangewezen wanneer de schenker bepaalde clausules in de schenkingsakte wenst op te nemen (voorbehoud van vruchtgebruik, opschortende voorwaarde, beding van terugkeer in geval van vooroverlijden enz.). 

Kantoor Sint-Pieters-Leeuw

Kantoor Kortrijk

schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wij steunen diverse initiatieven om bij te dragen tot een betere wereld.
Lees meer over onze inzet.