Aanpassingen aan het VVPR-bis regime vanaf 1 januari 2022

Via amendementen aan het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen worden wijzigingen aangebracht aan het VVPR-bis stelsel voor dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2022.

In het VVPR-bis stelsel worden de roerende voorheffing (RV) en de personenbelasting (PB), onder bepaalde voorwaarden, verminderd wat de dividenden betreft die kleine vennootschappen uitkeren m.b.t. nieuwe aandelen op naam uitgereikt n.a.v. nieuwe inbrengen in geld die zijn gedaan vanaf 1 juli 2013. In een eerste fase wordt de belasting verlaagd tot 20% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van inbreng. Vervolgens wordt de belasting verminderd tot 15% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng (art. 269, §2 WIB92).

Voor de dividenden uitgekeerd of toegekend vanaf 1 januari 2022 is het vereist dat ‘het initieel engagement’ volledig werd volstort. Zo verzet de regering zich tegen de techniek van de vrijstelling van de volstortingsverplichting. VVPR-bis aandelen waarvoor de techniek van de vrijstelling van de volstortingsverplichting werd toegepast kunnen vanaf 2022 dus niet meer genieten van de verlaagde roerende voorheffing. Er wordt evenwel een regularisatiemogelijkheid voorzien voor de vennootschappen die de vrijstelling van de volstortingsverplichting hebben toegepast in de periode tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021. Vennootschappen die na deze datum een vrijstelling van volstortingsverplichting doorvoeren verliezen onherroepelijk en definitief de mogelijkheid om de verlaagde VVPR-bis tarieven te genieten voor dividenden toegekend vanaf 1 januari 2022 aan de betrokken aandelen. 

 

Welke acties nog ondernemen?

Last-minute uitkeringen voor 1 januari 2022 (voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling) via tussentijdse en/of interimdividenden om het 15 %-tarief nog snel te genieten zijn in de meeste gevallen niet meer nodig. Door de tussenkomst van de Raad van State wordt de wachttermijn in het huidige amendement nr. 18 van 15 september 2021 niet meer gewijzigd.

  1. Vennootschappen die de ontheffing van de volstortingsverplichting hebben doorgevoerd in de periode tussen 15 mei 2019 en 15 december 2021, kunnen nog tot eind december 2021 genieten van de verlaagde VVPR-bis tarieven (indien de andere voorwaarden zijn voldaan). Zij kunnen voor dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2022 de verminderde VVPR-bis tarieven niet meer genieten zolang ze de vrijstelling van de volstortingsverplichting niet hebben geregulariseerd door een verhoging van de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Daarom kan het nuttig zijn om voor dringende dividendenpolitiek nog snel voor 1 januari 2022 een tussentijdse dividend en/of interimdividend toe te kennen (tegen verminderde RV omdat de voorwaarden volgens de oude regeling vervuld zijn).

    Alsook zo snel als mogelijk een kapitaalverhoging in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen doorvoeren waardoor de inbreng opnieuw het initiële niveau van voor de vrijstelling van volstorting bereikt. Die kapitaalverhoging zal in elk geval uiterlijk voor 31 december 2022 moeten doorgevoerd worden, wil men in de toekomst nog dividenden kunnen toekennen of betaalbaar stellen tegen verminderde RV. Zodra deze verhoging van de inbreng is gebeurd wordt de oorspronkelijke wachttermijn hersteld, zodat uitkeringen aan verlaagd VVPR-bis tarieven terug mogelijk worden.
     
  2. Voor vennootschappen waarvan de inbreng maar voor een gedeelte is gestort, is het zoals vroeger aangeraden om voor de dividendenuitkering over te gaan tot de volledige volstorting. Voor vennootschappen die gewerkt hebben met niet-opgevraagd kapitaal en waar de vrijstelling van de volstortingsplicht niet werd toegepast verandert er dus niets. Het is zeker aangeraden deze volstorting (indien mogelijk) zo spoedig mogelijk te doen om problemen en discussies te voorkomen.

Vergeet niet als u een tussentijds dividend en/of interimdividend toekent of betaalbaar stelt, om de RV-aangifte 273 A in te dienen en de RV door te storten binnen de vijftien kalenderdagen na datum toekenning/ betaalbaarstelling. 

 

 

Kantoor Sint-Pieters-Leeuw

Kantoor Kortrijk

schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wij steunen diverse initiatieven om bij te dragen tot een betere wereld.
Lees meer over onze inzet.