Is het nog interessant om een federale ruling aan te vragen?

In een ruling of voorafgaande beslissing treedt de belastingplichtige voorafgaandelijk in dialoog met de fiscus met de bedoeling om rechtszekerheid te verkrijgen over de fiscale behandeling van zijn vooropgestelde verrichting.

De ruling zou immers alle diensten van de FOD Financiën bij een latere controle moeten binden.
Een ruling kan geen uitwerking hebben wanneer:

  • de belastingplichtige de verrichting niet uitvoert onder de voorwaarden zoals was aangegeven; of 
  • wanneer de ruling niet in overeenstemming is met het internationaal, Europees of Belgisch recht.

Wil de FOD Financiën bij een controle toch een andere interpretatie van de fiscale wet toepassen, dan moet zij aantonen dat de stand van het recht is gewijzigd. Dit kan ingeval de wetgever de fiscale wet heeft verduidelijkt of een hooggerechtshof (Hof van Cassatie, Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof of de Raad van State) zich over de interpretatie van de fiscale regel heeft uitgesproken.

Helaas moet er in de praktijk vastgesteld worden dat de geboden rechtszekerheid te vaak wordt ondergraven bij de FOD Financiën zelf, die buiten de genoemde uitzonderingen toch besluit de ruling naast zich neer te leggen wegens een andere interpretatie van de fiscale wet.

Deze evolutie valt te betreuren, vermits het eerder in Nederland ingevoerde systeem van “vooroverleg” een groot succes is gebleken. In Nederland zijn er dan ook geen rechtszaken gekend waarbij de Belastingdienst een ruling naast zich neer zou hebben gelegd en toch besloten had te belasten.

Deze vaststelling brengt de geloofwaardigheid van de federale rulingpraktijk in het gedrang. Wenst u een ruling aan te vragen, moet u dus in uw achterhoofd houden dat er bij een latere controle toch nog discussie kan komen met de fiscus. 

 

 

​​​​​​​

Kantoor Sint-Pieters-Leeuw

Kantoor Kortrijk

schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wij steunen diverse initiatieven om bij te dragen tot een betere wereld.
Lees meer over onze inzet.