Algemene voorwaarden

1-Novius is een burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar Belgisch recht heeft aangenomen.

2-Huidige algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door Novius, haar vennoten, medewerkers en personeel.

3-Alle opdrachten worden geacht te zijn toevertrouwd aan Novius en uitgevoerd door Novius, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is dat deze door een welbepaald persoon zal worden uitgevoerd.

4-De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Novius verstrekte informatie.

5-De cliënt verbindt er zich toe Novius voldoende tijdig te informeren omtrent procedures die zijn of moeten worden ingeleid en om alle aktes aan hem ter kennis gebracht en/of aan hem betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of geschillen onverwijld aan Novius te bezorgen.

6-In zijn hoedanigheid van dominus litis zal Novius alles in het werk stellen om de door de cliënt beoogde resultaten te bekomen, zonder evenwel garanties te kunnen bieden op dit vlak.

7-Novius maakt zich sterk om een optimale dienstverlening te verzekeren en correcte adviezen aan te leveren, in overeenstemming met de wetgeving, de rechtsleer en de rechtspraak. Novius wijst echter elke verantwoordelijkheid af in geval een cliënt met oneerlijke of frauduleuze intenties misbruik maakt van de geleverde dienstverlening.

8-De opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd voor de noden van de cliënt, derden kunnen uit de geleverde diensten of de bekomen resultaten geen rechten putten.

9-De cliënt en Novius kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de verplichting voor de cliënt om verrichte diensten en gemaakte kosten te vergoeden. De beëindiging door Novius mag niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt niet in het gedrang brengen, op voorwaarde dat de cliënt geen opeisbare provisienota’s of ereloonstaten heeft.

10-De ereloonstaten van Novius zijn steeds in euro en worden opgesteld naar geleverd werk. Novius kan provisies vragen.

11-De provisienota’s en ereloonstaten van Novius zijn betaalbaar binnen 8 dagen na ontvangst. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen 8 dagen schriftelijk te protesteren. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet. Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250 euro.

12-Indien de cliënt een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar, zal de cliënt gehouden zijn tot betaling aan Novius van de erelonen die niet door deze verzekeraar ten laste worden genomen.

13-De aansprakelijkheid van Novius, haar vennoten en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de door haar onderschreven basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies, en voor de plafonds van toepassing voor deze verzekering. De cliënt kan van deze verzekeringspolis op eerste verzoek een afschrift bekomen. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een bijkomende verzekering worden afgesloten.

14-Elke aansprakelijkheidsvordering t.a.v. Novius zal verjaard zijn indien die bevoegde rechter niet gevat wordt binnen de twaalf maanden volgend op de datum waarop de cliënt kennis had of redelijkerwijze kennis had moeten hebben van de feiten waarop de vordering gebaseerd is.

15-Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Novius niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden, op wie zij een beroep doet.

16-Novius wijst elke aansprakelijkheid af ingeval van verlies of nadeel voortvloeiend uit de ontvangst of niet-ontvangst of het gebruik of niet-gebruik van elektronische communicatie of documenten door haar verzonden

17-De cliënt weet en aanvaardt dat Novius gebonden is aan haar verplichtingen opgelegd door de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, meer in het bijzonder betreffende de waakzaamheid ten aanzien van cliënten en de meldingsplicht van vermoedens van witwassen van geld of financiering van terrorisme aan de bevoegde autoriteiten. De cliënt weet evenzeer dat Novius op basis van voormelde wet verplicht kan worden om haar cliënten te identificeren. De cliënt is verplicht om aan de identificering zijn volledige medewerking te verlenen op de wijze beschreven door de wet. De integrale tekst van deze wet wordt hem op eerste verzoek bezorgd.

18-De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken te BRUSSEL, onverminderd het recht voor Novius om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

 
 
 
 
 

Kantoor Sint-Pieters-Leeuw

Kantoor Kortrijk

schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wij steunen diverse initiatieven om bij te dragen tot een betere wereld.
Lees meer over onze inzet.